Avtalsvillkor och policy

Avtal

Detta juridiska godkännande avtal mellan Nyttjare av www.onlineutbildningar.com och Instruktörerna i Norden AB ska regleras av svensk lag exklusive dess lagkonflikt principer. Om du är under arton (18) år, be din förälder eller förmyndare att läsa och godkänna det här Avtalet på dina vägnar innan du använder utbildningsportalen. Om/eller, gällande, förälder/förmyndare inte godkänner det här Avtalet får du inte använda utbildningsportalen.

Konkurrerande verksamhet

Instruktörerna i Norden AB förbjuder alla som är anställda, eller har samröre med konkurrerande verksamhet att gå vidare till kursen. Och så slipper vi framtida rättsliga åtgärder.

Sekretessmeddelanden

Det är viktigt att du läser detta tillsammans med alla andra sekretessmeddelanden eller rättvis behandling som vi kan lämna vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Denna policy kompletterar de andra meddelandena och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Europaparlamentets direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser, en databas skall vara upphovsrättsligt skyddad.

Cookies

När du besöker denna webbplats eller någon annan webbplats som är länkad från denna webbplats använder vi cookies.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att identifiera preferenser för besökare på vår webbplats och vilka områden på vår webbplats som är särskilt populära.

Upphovsrättslagen, (URL) Lag (1960:729)

Upphovsrättens föremål och innehåll, Skydd för elektronisk information om rättighetsförvaltning

För försök eller förberedelse till upphovsrättsbrott eller grovt upphovsrättsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2020:540).

Upphovsrättsintrång

Användning av ett skyddat verk utan tillstånd – upphovsrättsintrång – kan bestraffas med fängelse, böter eller skadestånd. Dels ska skälig ersättning utgå för användandet av verket. Om dessutom intrånget skedde av oaktsamhet eller uppsåt (avsikt) samt sker i näringsverksamhet och i stor omfattning kan ersättningen bli hög.

Ansvar och ersättningsskyldighet m.m.

53 §  Den som beträffande ett litterärt material vidtar en åtgärd, som innebär intrång i den till verket enligt knutna upphovsrätten eller som strider mot föreskrift enligt 41 § andra stycket eller mot 50 §, döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för upphovsrättsbrott till böter eller fängelse i högst två år. 54 §  Den som i strid mot denna lag eller mot föreskrift enligt 41 § andra stycket utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare. Sker det uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning även betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn tas till: Utebliven vinst, Vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort, Skada på verkets anseende, Ideell skada, och upphovsmannens intresse av att intrång begås. Andra stycket gäller även den som annars uppsåtligen eller av oaktsamhet vidtar en åtgärd, som innebär intrång eller överträdelse enligt 53 §.

56 a §  Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett intrång, eller gjort sig skyldig till eller medverkat till en överträdelse som avses i 53 §, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget eller överträdelsen besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget eller överträdelsen (intrångsundersökning).

Bonus Copyright Access

Copyswede

ALIS - Administration av Litterära Rättigheter I Sverige

KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

Brottsbalken (1962:700)

Om Användarföretaget eller nyttjare brister i efterlevnaden av dessa allmänna bestämmelser, eller om Instruktörerna i Norden AB på goda grunder misstänker att användarföretaget brister i efterlevnaden, har Instruktörerna i Norden AB rätt att omedelbart blockera användarföretagets, eller en behörig användares, åtkomst till utbildningsportalen.

Användarföretaget ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord till utbildningsportalen

förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för obehöriga.

Användarföretaget ansvarar för att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i utbildningsportalen.

Om en användare misstänker att någon obehörig fått tillgång till användarens inloggningsinformation är användaren skyldig att omedelbart ändra inloggningsinformationen eller, om detta inte är möjligt, meddela Instruktörerna i Norden AB.

Lag och jurisdiktion

Detta juridiska godkännande ska regleras av svensk lag exklusive dess lagkonfliktprinciper. Alla rättsliga förfaranden som härrör från eller relaterar till detta juridiska meddelande ska omfattas av de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion. Innehållet på denna webbplats får inte reproduceras, kopieras, kopieras, överföras, överföras, distribueras, lagras, modifieras, laddas ner, återanvändas, publiceras, licensieras, reposteras, säljas eller på annat sätt utnyttjas.

Spårbarhet

Vi anser att behandling av potentiella personuppgifter i syfte att skydda våra legitima intressen är tillåten för att utvärdera din användning av webbplatsen på det sätt som beskrivs ovan. Användning av utbildningsportalen är spårbar.

Du har nu godkänt:

Avtalet, Dataskyddsförordningen, GDPR samt Copyright rättigheterna och nu kan du starta kursen

Instruktörerna i Norden erbjuder produkter som säkrar och utvecklar företags kompetens.
Våra produkter tillhandahålls via nätet.

Personuppgiftspolicy

Instruktörerna i Norden AB org.nr. 556993-9779, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter, enligt GDPR Se eller ladda ner Personsuppgiftspolicyn här. Har du andra frågor kan du alltid besöka vår FAQ sektion.

Frågor

Frågor som inkommer via E-post besvaras inom 48 timmar.
När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar: meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid. (Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.)

Priser

Priser för våra produkter anges i på hemsidan/webbshoppen. Priset är i svenska kronor (SEK) exklusive moms.
Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad moms, samt ändringar i eller uppkomst av nya lagstadgade avgifter.

Beställning

Beställning kan endast göras på https://www.webbkurserinstruktor.se/

Varje deltagares namn samt deras egen e-post samt personnummer (utländskt personnummer fungerar) måste fyllas i bokningen, de fungerar sedan som deras inloggning. (E-post blir användarnamn och personnummer blir lösenordet) Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från Instruktörerna i Norden AB. Det är kundens ansvar att de uppgifter som anges vid inköp endast är tillgängligt för behörig person hos kunden. Du har enligt (GDPR) rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Samtycke

Jag samtycker till att Instruktörerna i Norden AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Betalning

Som kund kan du betala med Paypal eller Faktura, åra fakturor skickas genom Fortnox finans, våra fakturor betalas till Fortnoxs finans Bg nummer: 5020-7042 vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med Paypal. Betalningsvillkor för företag är 30 dagar och betalningsvillkor för Privatpersoner är endast paypal. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om för närvarande 60 kr samt dröjsmålsränta med 9 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Delbetalning godtas inte. För pappersfaktura tillkommer 295kr

Paypal

Deltagaren startar kursen genom att logga in i kursportalen: Logga-in
Deltagarens e-post blir användarnamn & personnummer är lösenordet.

Faktura

Ni får ett mail med Fakturan då kan deltagaren starta kursen genom att logga in i kursportalen. Inloggningsuppgifter skickas till den som beställer samt deltagaren. Deltagarens e-post blir användarnamn & personnummer är lösenordet.

Beställning som inkommer via faktura besvaras inom 48 timmar. När beställningen inte kan besvaras inom 48 timmar; meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid. (Gäller endast under vardagar.)

Ångerrätt/öppet köp

Ångerrätt då du köper tillgång till en kurs gäller inte distanshandelslagen. Då du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller om du behöver byta deltagare på en kurs / användare. Instruktörerna i Norden AB har då inget ansvar för återbetalning.

Ångerrätt Lärarledda kurser som Brandfarliga Heta Arbeten

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.

• Vid avbokning 14 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.

• Vid avbokning 7 dagar  före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.

• Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.

 

Avtalstid och avtalets upphörande

Du 60 dagar att slutföra kursen på, hinner deltagaren inte klart så utgår / förfaller utbildningen.

Sekretesspolicy/Personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar ett företag som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Instruktörerna i Norden AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service.

Era uppgifter kommer inte att samköras med andra register eller lämnas till andra bolag. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, till exempel för utskick av erbjudanden.

All hantering av personuppgifter sker med högsta säkerhetsnivå. Enligt GDPR har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna gör du det lättast genom att skicka e-post till oss. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Instruktörerna i Norden support så hjälper vi dig.

Du kan också kontakta oss via: E-post webbkurs (a) instruktorerna.se

Vid köp av en kurs gäller tillgången till materialet endast för den deltagare som är inbokad. Det är ej tillåtet att sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

Avbrott i tillhandahållandet

Instruktörerna i Norden AB äger rätt att temporärt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, utan att på förhand lämna meddelande därom, om sådant avbrott enligt vår bedömning erfordras för tekniska förändringar, serverunderhåll, programförändringar, för förnyelse av tjänsten eller dess innehåll eller av annan liknande orsak.

Instruktörerna i Norden AB garanterar inte någon specifik tillgänglighetsgrad för tjänsten. Kunden är även införstådd med att Instruktörerna i Norden AB inte kan påverka distributionen över Internet och därför inte heller kan ansvara för distributionens funktionssäkerhet eller för andra avbrott som beror på Kundens Internetuppkoppling eller dylika förhållanden. Kunden äger inte rätt till återbetalning av erlagd avgift utom för det fall tillgängligheten till tjänsten varit väsentligt inskränkt under lång tid och detta orsakats av Instruktörerna i Norden AB genom vårdslöshet.

Tjänstens funktion och innehåll

Vi på Instruktörerna i Norden strävar efter att utveckla tjänster på ett så högklassigt sätt som möjligt, men garanterar inte tjänstens funktionssäkerhet. Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för att tjänsten kan användas eller användas med full funktionalitet tillsammans med varje form av hård- eller mjukvara som förekommer och förekommit på marknaden.

Ansvarsbegränsning

Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för skada som må orsakas av tjänsten ligger nere, Vi ansvarar under inga omständigheter för skador, förlust eller utebliven vinst i Kundens eller annans näringsverksamhet., förlorad vinst eller inkomst, följdskador samt anspråk från tredje man. Skulle rätt till ersättning i visst fall uppkomma.

Cookies

Vår webbshop innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ned på din dator.

Certifikat

Våra utskick med plastkort går iväg varje dag, varje deltagare kan ladda ner certifikatet digitalt, det kommer automatiskt när kursen är klar. När plastkorten skickas med posten då raderas inte deltagaren från portalen. Felaktiga uppgifter vid bokning, nytt certifikat 195 kr + moms

Nytt Certifikat

Det fysiska kortet får du efter det att vi tagit emot er betalning 195 kr + moms.

Ansvar

Instruktörerna i Norden AB ansvarar endast för skador som täcks av Instruktörerna i Norden AB företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella produkten eller de aktuella produkterna. Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Instruktörerna i Norden AB ansvar enligt produktansvarslagen).

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Force majeure

Om Instruktörerna i Norden AB förhindras att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll och inte rimligen kunnat förutses vid avtalets ingående, skall dylika omständigheter anses utgöra skäl för ansvarsfrihet med avseende på försening av leverans och ersättning för alla eventuella konsekvenser av sådan försening. Om Uppdraget inte kan utföras inom en period om sex (6) månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om Kunden säger upp avtalet har Instruktörerna i Norden AB rätt till ersättning.

Varumärke

Det är inte tillåtet att använda Instruktörerna i Norden AB´s varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Övrigt

Kontakta gärna vår support för att påtala eventuella fel.

Kontakt och tillgänglighet:

Öppet: Mån-fre 07:00-16:00 (lunch 11:00-12:00)

Dag före röd dag 07:00-11:00 & klämdagarna har vi stängt.

Växel: +46(0)8-39 30 30

Postadress: Box 90271, 120 24 Stockholm

Besöksadress: Nynäsvägen 299, 122 34 Enskede

Org.nr: 556993-9779

E-post: info(a)instruktorerna.se