Utbildning om slutna utrymmen – Vad ingår

Utbildning om slutna utrymmen – Vad ingår

Utbildning om slutna utrymmen – Vad ingår

Att alla inblandade har rätt kunskap om slutna utrymmen är i många såväl oerhört viktigt som en nödvändighet för att leva upp till säkerhetsmässiga krav. Särskilt då det sällan vid först anblick är uppenbart hur man riskbedömer förutsättningarna för att vistas i slutna utrymmen. Vikten av rutiner och teoretiska förkunskaper är däremot högst avgörande

Genom att säkerställa fullgod utbildning om slutna rum kan man göra väldigt mycket för att såväl förebygga som förhindra skador. Då arbete i slutna utrymmen ofta involverar högst påtagliga risker blir det även ett sätt att minimera risken för allvarliga utkomster såsom dödsfall, explosioner, syrebrist eller bränder som svårligen kan släckas.

Att välja utbildning om slutna utrymmen är därför såväl rekommenderat som ofta lagstadgat. I utbildningen om slutna utrymmen ingår heltäckande utbildning om vad slutna utrymmen innebär, hur de regleras i lag och förordningar, hur man bör förhålla sig till dem samt vilken utrustning som krävs och vad man gör i samband med förhöjd risk eller olycka.

Efter slutfört utbildning så utfärdas ett certifikat motsvarande ett utbildningsbevis vars giltighet sträcker sig tre år framåt. Detta är ett

Vad är slutna utrymmen?
Begreppet slutna utrymmen är oerhört brett och kan innefatta i stort sett alla utrymmen som endera av naturliga skäl eller i sin utformning är slutna med förseglade eller högst begränsade in- och utgångar. I många fall handlar det om ventilationstrummor, industrimaskiner med stora utrymmen, avloppsledningar, installationsutrymmen, nedstigningsbrunnar, hissgropar och liknande. I praktiken innebär det att det finns en oerhört stor mängd slutna utrymmen som samtliga har gemensamt att de behöver regelbunden skötsel och underhåll.

I och med att vi människor i tid och otid behöver vistas i dessa utrymmen finns det en stor regelmassa kring hur man på ett säkert sätt ska förhålla sig till dessa slutna rum. Det ställer nämligen höga krav på såväl personligt lugn som utrustning och rutiner avseende hur man hanterar det oväntade.

Även om begreppet slutna utrymmen ännu inte helt och hållet blivit vardagsbruk så är förekomsten av dessa utrymmen definitivt en del av allas vår vardag. Ett stort antal byggnader, fordon och infrastrukturer förlitar sig på slutna utrymmen för daglig drift. Då det är en så viktig del av samhället är det på så sätt avgörande att de når rätt nivå av regelbundet underhåll. Såväl för att systemen ska fortsätta fungera, som att de ska vara säkra för de personer som behöver utvärdera, kontrollera och reparera dem.

Kurs om tryckkärl, behållare och rörledningar
Genom att delta i en kurs om vad som krävs för att arbeta med cisterner, rörledningar, behållare, tryckkärl och andra slutna utrymmen skapar ni rätt förutsättningar för långsiktig säkerhet för alla inblandade. Då slutförd kurs resulterar i utfärdat utbildningsbevis blir det en tydlig indikation på att ni tar denna sorts arbete på högsta allvar och lever upp till gällande lagar och förändringar.

En kurs om att arbeta i och förhålla sig till slutna utrymmen täcker såväl praktiska som teoretiska aspekt, och säkerställer på så sätt ett helhetsperspektiv gällande dessa utrymmen.

Gruvor & tunnlar – Vad du behöver veta

Gruvindustrin har länge på många sätt utgjort en grundstomme i svenskt näringsliv. Som en del av den internationella metallutvinningen och bearbetningen av industrimineraler är Sverige på många sätt och vis en gruvnation. Däremot krävs i många fall en särskild kunskap för att arbete i gruvor ska kunna ske på ett tryggt, säkert och ändamålsenligt sätt. I många fall utgör även gruvarbete direkt fara om inte alla inblandade vet vad som förväntas av dem och hur man ska förhålla sig till omgivningen.

 • Var väl medveten om säkerhetssystemen och informationskanalerna. Vid eventuellt ensamarbete är det avgörande att andra vet var du är och att du kan komma i kontakt med andra om något oväntat sker.
 • Var införstådd med rutinerna på platsen i fråga och hur man anmäler avvikelser eller inhämtar mer information.
 • Kompromissa aldrig med säkerhetsutrustningen och säkerställ att du alltid har tillgång till den utrustning som krävs.
 • Säkerställ kännedom om platsen, utrymningsvägar och orienteringskartor.
 • Var tydlig i användandet av de signaler och säkerställ att signallampor används när de är tillgängliga.

Arbete i tunnlar utgör även ett alldeles särskilt riskmoment som kräver särskilt hög rutinmässig säkerhetsnivå. För säkert arbete i tunnlar är det nödvändigt att ha en gedigen kunskapsbas. Särskilt då arbete i tunnlar ofta innebär att med högt mått av regelbundenhet utvärdera, renovera och säkerställa att gruvdriften kan fortgå ostörd.

Att tänka på i arbetsmiljö för slutna utrymmen
Slutna utrymmen utgör sådana platser där arbetsmiljön i sin natur utgör risker. Därför finns det mycket som är viktigt att tänka på för att arbetet ska kunna fortlöpa utan problem. I många fall handlar det om att ha ett särskilt helhetsperspektiv gällande såväl rådande risker som möjligheten att risker uppstår.

 • Var väl medveten om vad de slutna utrymmena faktiskt använda till. Särskilt då restmaterial kan resultera i risker som inte nödvändigtvis är uppenbara.
 • Syrehalt och tillgängligt syre påverkas av såväl material som utrymmets storlek och antal personer på plats. Därför är det av högsta vikt att vara väl medveten om de syremässiga förutsättningarna.
 • Vid viss sorts arbete kan det vara extra viktigt att hålla koll på ventilering och syresättning.
 • En inledande och löpande riskbedömning bör alltid vara en del av arbetet. På så sätt blir det möjligt att minimera eventuella risker och även hantera problem som uppstår.
 • Att ha tillgång till relevant utrustning och vara införstådd med dess begränsningar är ett måste om man vill förlita sig på att mätvärdena är representativa.
 • Ensamarbete ska endast ske i undantagsfall och kräver extra noggrannhet avseende säkerhet.
 • Säkerställ alltid att eventuella arbetstillstånd är utfärdade och är tillräckligt utförliga för att täcka arbetet på platsen i fråga.

I många fall innebär arbete i slutna utrymmet väldigt specifika risker och förutsättningar. Att ha koll på vad som gäller för situationen i fråga är därför ett måste. Att vara väl införstådd med de platsspecifika kraven och villkoren blir en grundläggande del av varje säkerhet förhållande till arbete i slutna utrymmen.