Utbildning inom Miljö och ISO 14001

Utbildning inom Miljö och ISO 14001

Att aktivt förhålla sig till miljöfrågor har kommit att bli oerhört viktigt för såväl företag och organisationer som privatpersoner. I vissa fall är det även krav eller förväntningar på att man ska kunna säkerställa viss lägsta nivå av kunskap om miljö. Därför har miljöcertifiering kommit att bli en oerhört efterfrågad företeelse.

Även om miljöfrågor har varit väldigt omdiskuterade under många återkommande perioder av 1900-talet så är det främst på senare år som de har fått en riktig uppsving. Mycket har att göra med att insikten om och intresset för klimat och miljö har ökat. Men även då det på många håll har blivit en nödvändig del av företagandet i och med ständigt tilltagande krav på kunskap, utbildning och certifieringar inom miljöområdet.

I detta hänseende har ISO 14001-certifiering kommit att bli väldigt efterfrågad då det är ett sätt att såväl effektivisera sin egen verksamhet som att på ett objektivt och seriöst sätt visa att man lever upp till samtida krav och förväntningar gällande miljöfrågor. Det underlättar även att säkerställa att man har ett väl fungerande miljöledningssystem som i sin tur underlättar det löpande miljöarbetet  med miljöorienterad planering, implementering och utvärdering.

Att bli certifierad i enlighet med ISO 14001 har därför väldigt många fördelar. De leder till ett praktiskt användbart system anpassat till den moderna ekonomin och samtida krav. Utöver interna fördelar så leder det till att man lever upp till formella krav och även får möjligheten att signalera att man är en verksamhet som bryr sig och är engagerad i miljöfrågor. Detta är något som ofta förväntas vara en del av företags samhällsansvar, och att aktivt förhålla sig till dessa frågor är i många fall viktigt.

Klimatförändringar
Klimatförändringar åsyftar den betydande och långsiktiga förändring av jordens klimat. Det orsakas av både naturliga processer och mänskliga aktiviteter, såsom förbränning av fossila bränslen och förändringar i markanvändningen.

Vad som har gjort att de senaste åren stuckit ur i förhållande till tidigare är att man har kommit att se att klimatförändringar nått något utav en tippningsgräns vars konsekvenser kan innebära enorma problem för såväl träd och växter som människor och djur.

Den nu pågående förhöjningen av havsnivåerna, krympande glaciärer och återkommande perioder av extremväder anses i stor utsträckning vara ett resultat av mänsklig aktivitet. Då detta innebär väldigt stora hot för allt ifrån ekosystem till enskilda djur- och växtarter står man inför en enorm global kris som kommer att påverkar alla.

Det ligger på många sätt i tiden att uppmuntra medvetenhet om att människor inte existerar fristående från naturen och inte kan existera isolerade från den. Vi är beroende av naturen för vår egen överlevnad, vilket gör att eventuell negativ påverkan på miljön också har en negativ inverkan på oss.

Som företag, verksamhet och organisation råder det alltid stora förväntningar på ens aktiva förhållande till miljö och resurser. Att säkerställa ISO 4001-cerifiering blir på så sätt en given del av att både leva upp till de allra högsta miljömässiga förväntningarna, men även ett sätt att se till så att verksamheten drivs på ett optimerat och effektivt sätt.

Resurser

Hur man förhåller sig till och använder tillgängliga resurser är i många fall en avgörande del av både miljöcertifieringar, och det löpande miljöarbetet. Då ISO 14001 åsyftar ett flertal standarder vars syfte är att på ett konkret och praktiskt sätt leda till ett miljöledningssystem blir det i många fall snabbt en självklar del av den egna verksamheten. I många situationer leder det även till ökad resursmässig effektivitet eftersom rätt resurshantering är en förutsättning för optimal produktivitet.

Genom att säkerställa bästa möjliga hantering av resurser uppnår man i många fall både ökad effektivitet och säkerställa besparingar. Till stor utsträckning beror detta på chansen att tillämpa förnyelsebara system och se till så att alla inom verksamheten eller organisationen har den kunskap och de kompetenser som krävs för att ni ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Miljögifter
Miljögifter innefattar ett väldigt stort antal ämnen som kan vara såväl kemiska som biologiska. Däremot är kemiska gifter förmodligen den vanligaste typen av miljögift. De förekommer i många fall som en del av industriella processer och tillverkning, men kan även uppstå i samband med hantering av slutprodukter. Biologiska gifter är mindre vanliga, men förekommer i egenskap av mögelsporer, restprodukt vid livsmedelshantering och mycket annat.

Att i verksamheten hantera miljögifter på rätt sätt är viktigt för efterlevnad av lagar och förordningar, men även för att säkerställa effektiva rutiner avseende hur potentiella miljögifter och restavfall hanteras. Ofta går det utan större problem att leva upp till även de mest strikta krav.

Avfall
Miljöfarligt avfall förekommer i förvånansvärt många verksamheter som en del av framställning, bearbetning eller den dagliga verksamheten. Det kan handla om avfall som är lättantändligt, har viss mån av särskild reaktivitet eller uppvisar toxicitet. Anledningen att denna sorts avfall här kommit att uppmärksammats är att det kan vara direkt skadligt på levande organismer i mån av att vara cancerframkallande eller fosterskadande.

Då många läkemedel, lösningsbaserade färger, desinfektionsmedel, gödningsmedel och andra vardagliga produkter i många fall klassas som farligt avfall är det inte ofta en nödvändighet att ha särskilda rutiner för hantering av avfall. För att avfallshantering ska bli så optimerad som möjligt är det av högsta vikt att få ett rättvisande och övergripande perspektiv gällande hur avfallet hanteras och hur hanteringen kan förbättras för att skapa mervärde i såväl det korta som det långa loppet.

Kemiska ämnen
Kemiska ämnen kännetecknas typiskt sett av att vara organiska eller icke-organiska föreningar och är en viktig del av i stort sett all modern produktion och framställning. Därför är kemiska ämnen en del av

När det kommer till människor och djur så har kemiska ämnen med hormonstörande eller cancerogena egenskaper kommit att uppmärksammas särskilt. Mycket på grund av att de utgör en direkt hälsofara. Men minst lika problematisk är de kemiska ämnen som har en negativ inverkan på miljön.

Eftersom kemiska ämnen är så pass vanligt förekommande är det nästan ett måste att i sin verksamhet ha tydliga riktlinjer för hur olika ämnen ska hanteras. Ofta krävs mer än reguljär källsortering då denna sorts ämnen ofta ställer särskilda krav avseende återvinning.