Sanering vid rivning av en byggnad

Sanering vid rivning av en byggnad

Sanering vid rivning av en byggnad
När en byggnad rivs så ställs av naturliga skäl stora krav på bortforsling och hantering av restmaterial. Särskilt när det har att göra med farliga eller potentiellt miljöskadliga ämnen. I många fall så består byggavfallet av konstruktionsavfall som i sin tur innehåller farligt avfall. Detta kan handla om allt ifrån faktiska kemikalier till asbest, bly och byggmaterial vars beståndsdelar har höga halter av PCB.

En viktig del av rivnings- och saneringsarbetet är att säkerställa rätt planering och på så sätt skapa förutsättningar för säkert utförande. I många fall behöver material analyserar och utvärderas för att man ska veta vad man har att göra med. Det är även viktigt att känna till under vilka perioder viss sorts material användes, för att på så sätt redan tidigt kunna bedöma risken för att farligt material förekommer. Att veta vad man har att göra med är även ett första steg i att kunna säkerställa rätt och ändamålsenlig skyddsutrustning.

Vad är PCB?
PCB är ett samlingsbegrepp som täcker ett stort antal ämnen som inte kan brytas ned av naturen och som i många fall är giftiga. Dessa polyklorerade bifenyler har under många decennier används industriellt för framställning av ett stort antal produkter och även som en del av byggmaterial. Även om dess utbredning har minskat så är det fortfarande vanligt förekommande
.
För människor och djur kan dessa ämnen orsaka många hälsoproblem, däribland inklusive cancer och skador på immunsystemet. Särskilt då de är fettlösliga och på så sätt kan lagras i kroppen under lång tid. Miljömässigt har de även visat sig leda till omfattande ekologiska förändringar då de påverkar organismer på samtliga nivåer. Därför blir PCB-sanering ofta en nödvändighet. Att ta bort eller neutralisera PCB har på så sätt kommit att bli en nödvändig del av många sanerings- och byggprojekt.

Som en del av byggmaterialet är PCB särskilt förekommande i byggnader uppförda från 50-talet fram till 1974 då PCB förbjöds för nyproduktion. Däremot fortsatte befintligt material med PCB att användas då det totalförbjuds först 1995. Om man misstänker att en byggnad innehåller PCB så bör man säkerställa att prover tas för att utreda hur stor förekomsten faktiskt är.

Vilka risker finns det vid sanering?
PCB förekommer vanligtvis i särskilda dela v byggmaterial såsom fogmassor,, isolering, golvmassor och kondensatorer. Det gör att det i många fall är en del av såväl fasader som fundament. För att minimera risken för exponering är det därför viktig att göra en noggrann utvärdering för att reda ut huruvida det kan förekomma PCB i byggnaden.

Att utsätta sig för PCB kan ha såväl kort- som långsiktiga risker. Och då det finns en stor chans att material sprids till miljön är det av särskilt stor vikt att PCB-haltigt material hanteras med högsta försiktighet. För den som arbetar med sanering kommer en stor del av risken handla om att lungorna kan utsättas för gas, ånga eller damm som innehåller PCB. Därför blir andningsskydd en viktig del av hur man motverkar riskerna vid sanering. Men då även ögon är en påtaglig exponeringsyta så rekommenderas heltäckande skyddsutrustning.

Det finns även i många fall en påtaglig risk för exponering av asbest. Då detta material kan medföra ett stort antal skador för såväl den som utför saneringen som för miljön är det viktigt med ett särskilt heltäckande perspektiv. Då en stor del av riskerna med just asbest handlar om asbestdamm är det viktigt att undvika att material som innehåller asbest sönderfördelas.

Det kan även krävas ett omfattande helhetsperspektiv. Särskild då rivning kan resultera i att farliga gifter hamnar i miljön. På motsatt håll kan marken sedan tidigare vara förorenad vilket innebär att särskilda åtgärder behöver vidtas för att rivning ska kunna påbörjas.

Vad som är särskilt problematiskt med saneringsarbeten är att eventuella skador sällan upptäcks direkt. Tvärtom är det de långsiktiga problemen som utgör den största risken med sanerings- och rivningsarbeten. Därför är det av högsta vikt att göra det förebyggande arbetet till en del av hur man förhåller sig till rivning och sanering. Personskydd och kännedom om riskerna blir självklara sätt att undvika långsiktiga och annars svårupptäckta problem.

Så skyddar du dig vid en rivningsplats
Det första steget för att säkerställa fullgott skydd är att vara medveten om vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga vid den sorts arbete man planerar att utföra. Detta hjälper dig att veta vad du bör ha på dig och göra för att undvika skador. Du bör också vara medveten om de risker som arbetare möter när de river byggnader och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att undvika dessa risker.

Det finns många olika typer av skyddsutrustning som du kan använda vid rivningsarbeten såsom skyddsmasker, hjälm, skyddsglasögon, hörselkåpor, handskar och skor med hätta. När det gäller sanering och rivningsarbeten så utgör skyddsmasker och skyddskläder två oerhört viktiga saker.

En viktig del av att skydda sig på en rivningsplats handlar om att säkerställa fullgott personskydd.  Som minst rekommenderas i många fall halvmask vars partikelfilter motsvarar svenska standarden P3 samt skyddskläder. När det gäller skadlig damm så är det en bra idé att använda engångskläder då det i stor utsträckning minimerar spridningen bortom rivningsplatsen.

Hantera avfall på rätt sätt
Att hantera avfallet på rätt sätt är även oerhört viktigt.  Därför är det nödvändigt att veta vilken sorts avfall man har att göra med och hur det på bästa sätt forslas bort. Därför blir planeringen en avgörande del av varje rivningsprojekt. Värt att tänka på är att även den skyddsutrustning som har använts i många fall kommer att klassificeras som farligt avfall i och med att den har exponerats.
Avfall som riskerar att resultera i damm ska i många fall förpackas och märkes för att det med tydlighet ska framgå vilken sorts material det handlar om. I många fall har kommuner särskilda rutiner för avfallshantering.
Genom att delta i en utbildning i hur man hanterar avfall i samband med sanering och rivning så skapar ni bästa möjliga förutsättningar för ändamålsenlig hantering. En slutförd utbildning resulterar även i intyg som visar att ni har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att hantera avfall.