Röjning av skog – Utbildning

Röjning av skog – Utbildning

Röjning av skog – Utbildning
Röjning innefattar numera i stort sett all trädfällning. Det är en självklar del av både regelbundet och allmänt skogsunderhåll, som en del av skogsindustrin. Däremot kommer röjning av skog i ett praktiskt hänseende skilja sig åt beroende på såväl vilken slags skog det handlar om, som hur området ser ut.

I många fall så är det särskilt viktig med röjning av skog för att undvika att fara uppstår i nutid eller i ett längre perspektiv. Detta gäller särskilt när skog förekommer i närheten av kraftledningar. Därför skapar man traditionellt sett ledningsgator för att träd inte ska ha negativ inverkan på strömförsörjningen. Vad som kännetecknar dessa ledningsgator är att de minimerar risken för strömavbrott, bränder och negativ inverkan på elnätet i samband med storm.

Men för att ledningsgatorna ska fortsätta fylla sin funktion krävs regelbunden röjning. Vad som försvårar saker och ting är att röjning i närheten av stark ström kan medföra en hel del risker. Därför är det viktigt att genomgå lämplig utbildning gällande röjning i ledningsgata. Efter genomgången utbildning så kommer ni att ha de förkunskaper som krävs för att på ändamålsenligt sätt röja och avverka träd på ett sådant sätt att det inte uppstår risk för elektrisk fara.

Utbildning inom röjning av skog i anslutning till starkström är ett måste om man vill kunna säkerställa rätt utförande och långsiktigt hållbart resultat. Att kunna uppvisa utbildningsbevis är på så sätt ett tecken på seriositet och blir ett sätt att visa att man håller hög nivå. Samtidigt kräver röjning av skog i svåra miljöer ett alldeles särskilt mått av rutinmässig noggrannhet. Att hålla koll på vad som krävs för varje enskild situation blir i många fall en nödvändighet. Särskilt viktigt är det då röjning av ledningsgator omfattas av ett flertal särskilda regler som avser såväl hur ledningsgatan får användas som vad som gäller vid arbete i nära anslutning till ledningar.

Röjning för att förebygga elfara
Att ledningsgator hålls röjda och välskötta är en förutsättning för att man ska såväl bibehålla säkerhet som att förebygga risken för fara i samband med storm. I många fall kan fallande träd få förödande konsekvenser när det påverkar den sorts starkströmsledningar som förekommer i en ledningsgata. Däremot krävs en hel del förkunskaper och särskild noggrannhet om det ska vara möjligt att på ett säkert sätt röja skog i närheten av elledningar och underhålla ledningsgator.

Genom att säkerställa ändamålsenlig och fullgod röjning kan man göra mycket för att minska risken för såväl elfara som personskada. Därför är det särskilt viktigt med regelbunden röjning för att skapa bra förutsättningar för hög nivå av säkerhet. En viktig del av det regelbundna arbetet med ledningsgator. Efter genomgången utbildning så har ni den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att på rätt sätt hantera alla de utmaningar som kommer med röjning och arbete i ledningsgator.

Varför behöver man röja vid el-ledningar
Att inspektera och kontrollera huruvida det behövs röja vid el-ledningar är en nödvändighet. Anledningen är att växtlighet och träd i nära anslutning till ledningen under vissa förutsättningar ska utgöra risk för såväl brand som skada på ledningarna. Därför utgör skötsel av ledningsgator en viktig del av säkerhetsarbetet kring elnätet.

Denna sorts underhåll är minst lika viktig som hanteringen av ledningar och stationer. Och att ha bra koll på området är en oerhört viktig del av det förebyggande arbetet. Detta arbete omfattar i många fall även områdena kring ledningsgatan, vilket gör att det krävs ett helhetsperspektiv för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt. En viktig del av arbetets gång handlar om att hantera farliga träd. Med detta åsyftas träd som riskerar att utgöra en fara för ledningarna eller för annat som finns i området.

Att röja och hantera ledningsgator innebär ett återkommande och regelbundet arbete. I många fall så upprättas särskilda underhållsplaner som sträcker sig många år framåt i tiden. På så sätt kan man se till att på bästa möjliga sätt planera för fullgod röjning och skötsel även i det långa loppet. Ofta efterfrågas denna sorts kunnande då röjningsarbete är en alltmer viktig del av vår moderna samtid.

För att röjningsarbetet ska kunna fortlöpa så krävs även gedigen kännedom om säkerhet och regler som gäller ledningsgator och elnät. Ofta så är rätten att fritt nyttja ledningsgatorna väldigt begränsad, vilket gör att arbetet kräver ett särskilt mått av planering och eftertänksamhet. Därför är det i många fall oerhört viktigt att säkerställa att alla inblandade vet vad som förväntas av dem, och att utbildningsmålen har nåtts.

Röjningsarbete – Vad ingår
Röjning av skog är i många fall ett ganska omfattande arbete. Såväl när det gäller planering som utförande. Inte bara behöver arbetet anpassas till den sorts trädslag som man arbetar med, utan det måste även anpassas utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Därför kan röjningsarbetets omfattning variera i väldigt stor utsträckning och god planering blir en förutsättning för ett väl utfört arbete.

  • Regelbunden och återkommande besiktning är en nödvändighet för att se huruvida det förekommer oväntade förändringar samt för att planera kommande arbete.
  • Röjning för att hantera problematisk vegetation och motverka att det sker tillväxt i nära anslutning till ledningar.
  • Avverkning i ledningsgatan behöver ske med viss regelbundenhet. Detta är ett arbete som är mer sällan återkommande men som säkerställer att det inte förekommer träd som riskerar att utgöra en fara.

I många fall så behöver arbetet anpassas utifrån de förutsättningar som råder för tillfället. Därför är granskning och utvärdering en oerhört väsentlig del av arbetet med röjning av skog kring ledningar och ledningsgator. Att ha lämpliga rutiner och vara medveten om vad som krävs för ett rättvisande och säkert arbete är därför ett måste.

Ofta krävs särskilt hänsyn till närmiljön då röjningsarbete ofta kommer att ske i naturområden som i annat fall skulle ha vuxit ostört. Därför sker röjning ofta i nära samarbete med kommun och myndigheter för att tillgodose samtliga intressen. Markägarens roll kan även vara oerhört betydande då god kontakt nästan alltid leder till ett bättre utfört arbete. Särskilt när det gäller områden som kräver särskild omsorg.