Härdplaster – Allergiframkallande kemiska produkter

Härdplaster – Allergiframkallande kemiska produkter

Härdplaster är en på många sätt oundviklig del av vår samtid. De förekommer i både enskilda konsumentprodukter och som en del av industriell produktion. Men vad är de egentligen? Och varför kan de vara allergiframkallande? Vi har tagit en titt på härdplaster och hur man hanterar dem på bästa möjliga sätt.

Plast är intressant nog ett både välanvänt men samtidigt förhållandevis oklart begrepp. De flesta av oss använder ordet som en naturlig del av vår språkbruk, men samtidigt är de inte så ofta man funderar över vad plaster egentligen är.

Vad begreppet i allmän bemärkelse åsyftar är all sorts material som är helt eller delvis syntetiska och på något sätt använder sig av de kedjeformade kemiska föreningarna som kallas för polymerer. Uttrycket är nära besläktat med uttrycket plasticitet som används för att beskriva något vars egenskaper representeras av ganska hög nivå av formbarhet.

Det är just formbarheten som kommit att känneteckna plaster. Och i detta hänseende är härdplaster plastföreningar som i samband med användning eller under framställningsprocessen har härdats till den grad att slutprodukten är så hård att den inte kan mjukas upp eller i någon större bemärkelse förändras av värme och även bli ganska motståndskraftiga mot olika sorters mekanisk åverkan. Däremot är de inte nödvändigtvis helt kemiskt beständiga, och i samband med såväl användandet som framställningen kan de ge ifrån sig potentiellt skadliga och allergiframkallande ämnen.

Vilka produkter är allergiframkallande

När man pratar om allergiframkallande härdplast så åsyftas i de flesta fall plastens komponenter eller beståndsdelar som kan frigöras i samband med framställning, användning och återvinning. För även om själva härdplasten är så beständig att den fysiskt sätt sällan ändrar form så kan det ohärdade materialet, eller återvinning av härdplast, resultera i att man kommer i kontakt med skadliga ämnen.

Typiska exempel är ämnen som akrylamid, epoxi, polyuretan eller akrylat som när de väl har härdats kan anses vara ofarliga, men i ohärdad form ger ifrån sig skadliga gaser och ångor. Därför är det vanligt att personer som arbetar med olika sorts lim, lackmaterial, impregneringsprodukter eller funktionsfiber kommer i kontakt med skadliga ämnen. 

Därför har härdplaster kommit att bli förknippade med allmän irritation av luftvägar och slemhinnor, men även mer långsiktiga problem såsom astma eller kroniska allergier.

Vad för skyddsutrustning behövs?

Skyddsutrustning åsyftar all sorts utrustning som ger personskydd eller som säkerställer att antalet skadliga ämnen i omgivningen begränsas. I de flesta fall så är begreppet nära förknippat med just personlig skyddsutrustning då den typiskt sett möjliggör snabb, enkel, flexibel, individualiserad och prisvärd tillgång till skydd för hörsel, ögon samt luft- och andningsvägar.

Ett vanligt förekommande sätt att skydda sig mot härdplaster och dess beståndsdelar är att använda ändamålsenlig skyddsutrustning. I bred bemärkelse så ser skyddsutrustningen till att minimera möjliga kroppsliga kontaktytor och även säkerställa att gaser inte når ögon, luftvägar eller lungor.

Samtidigt är det inte nödvändigtvis helt uppenbart vilken skyddsutrustning som behövs. Särskilt inte då val av skyddsutrustning kommer att variera utifrån såväl vilka ämnen man arbetar med, som de arbetsförhållanden som råder. I många fall så tvingas man att göra svåra avväganden när felaktig skyddsutrustning kan leda till att arbetet försvåras till följd av begränsat sikt eller rörlighet, men även då utrustningen måste väljas utifrån vilken sorts potentiell exponering det handlar om.

Utöver personlig skyddsutrustning är det även vanligt förekommande med förebyggande åtgärder. Mycket av dessa åtgärder halar om att anpassa lokaler, men även om att undvika andra ämnen som kan skada eller irritera huden. Det har nämligen visat sig att skadad hud löper större risk att drabbas negativt av härdplaster. I detta hänseende rekommenderar många att man väljer milda tvålar och undviker den sorts rengöringsprodukter som kan irritera huden eller orsaka inflammationer.

Hjälper ventilation för allergi?

Utöver personlig skyddsutrustning så är det platsbaserade skyddsåtgärder en vanlig företeelse när det kommer till att motverka riskerna med härdplast. Eftersom härdplastens beståndsdelar utgörs av oerhört finstilta partiklar, som i många fall förekommer i förening med lösningsmedel, sprids de lätt via luften i formen av gaser och ångor. Att tillämpa vad som i många fall kallas för processventilation är därför ett av det vanligaste sätten att minimera spridningen av skadliga ämnen och säkerställa att luften inte blir en riskfaktor.

Denna sorts ventilation fungerar på så sätt att den luft som kan komma att påverkas av härdplaster sugs upp, förflyttas och ersätts av ren luft. Detta kan ske genom permanent installerade ventilationslösningar, men även med hjälp av punktutsug. För effektiv ventilering krävs däremot ett förhållandevis noggrant mått av planering, då det är avgörande är säkerställa rätt luftflöde och i vissa fall även filtrering. 

Att säkerställa god ventilering kan i många fall förebygga och underlätta astmatiska besvär och allergier. Främst då många allergena ämnen påverkar luftvägarna, men samtidigt har tillräckligt stora partiklar för att de ska kunna hanteras med hjälp av ventilation.

Skyddsutrustning mot Härdplaster

Att välja rätt personlig skyddsutrustning är ett i många fall ett både obligatoriskt och effektivt sätt att minimera riskerna med härdplaster. Däremot är det viktigt välja rätt utrustning utifrån situationens specifika krav. Annars riskerar man att inte få fullgott skydd.

  • Ögonskydd. Dessa skydd finns i formen av traditionella skyddsglasögon med eller utan styrka, men även som skyddsvisir. Hur tätt förslutande ögonskydden behöver vara kan variera utifrån riskbilden. 
  • Handskydd. Vilka handskydd som är bäst lämpade kommer i slutändan att bero på vilka material man arbetar med. Att välja skyddshandskar vars material är beständigt i förhållande till härdplasterna i fråga säkerställer bra skydd.
  • Heltäckande overall. Ett vanligt sätt att minimera exponeringsytan är att välja overaller som täcker hela kroppen. Dessa kan däremot i många fall begränsa rörelseförmågan och måste väljas utifrån behov.
  • Andningsskydd. Att välja hel- eller halvmask är bägge alternativ som ger gott skydd för luftvägar och andningsorgan. Rätt passform och val är filter kommer däremot i slutändan att avgöra hur effektiv skydd som ges.

Genom att anpassa skyddsutrustningen till den sorts material och ämnen man arbetar med får man ett väldig hög nivå av personskydd. Däremot är det avgörande att verkligen säkerställa att skyddsutrustningen lever upp till de krav som finns.