Ergonomi – Det du behöver veta

Ergonomi – Det du behöver veta

Ergonomi – Det du behöver veta
Ergonomi har kommit att bli ett alltmer viktigt inslag i arbetsmiljön. I många fall är det även en nödvändighet att säkerställa så att arbetsplatsen lever upp till gällande krav, normer och skyldigheter avseende ergonomi.

Det är i många fall arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda. Ergonomi spelar även en nyckelroll för att säkerställa att medarbetarna trivs och är produktiva på arbetsplatsen. I detta hänseende handlar ergonomi om att säkerställa att arbetet är anpassat till mänskliga förutsättningar på ett sådant sätt att risken för skador, ohälsa och olycksfall animeras.

Samtidigt ligger en hel del av ansvaret på den enskilde när det kommer till att säkerställa att lyft och arbete utförs på ett sådant sätt att man inte skadar sig. Att ständigt vara medveten om hur man på bästa sätt utför tungt arbete blir på så sätt en viktig del av det personliga förebyggande arbetet.

Genom att prioritera information gällande hur tunga lyft utförs på bästa möjliga sätt så kan man göra mycket för att främja långsiktig hållbarhet på arbetsplatsen avseende att motverka skador och främja god ergonomi. Vid genomförd utbildning i ergonomi så säkerställer man att alla inblandade får den information som krävs för att bilda en uppfattning om vad som är god ergonomi, samt hur det tillämpas i praktiken i arbetslivet.

Vad är ergonomi?
Begreppet ergonomi är väldigt heltäckande och handlar om att både utföra saker på ett skonsamt sätt och säkerställa att redskap och miljö är så skonsam för kroppen som möjligt.

Ergonomi är också viktigt eftersom det kan bidra till att förebygga arbetsplatsskador eller sjukdomar orsakade av långa perioder av sittande eller stillastående, upprepade rörelser, tunga lyft, obekväma ställningar, vibrationer från utrustning och andra faror som kan leda till fysisk stress i kroppen.

I ett produktionstekniskt hänseende ligger den ergonomiska fokusen ofta på att designa produkter, processer och system för att vara säkra, bekväma och samtidigt effektiva för människor att använda. Ergonomisk design är en strategi som har använts i århundraden. Ergonomi började på många sätt och vis först tillämpas under den industriella revolutionen när fabriker designades för att ha maskiner placerade i midjehöjd. Detta gjorde det lättare för arbetare att använda maskinerna med mindre risk för förslitningsrelaterade skador till följd av onödigt sträckande eller böjande.

Ergonomi kan appliceras på både kontorsbyggnader i stort och enskilda arbetsstationer. Ofta utgör förståelse för hur människor kommer att använda ett utrymme eller utrustning ett första steg i att säkerställa god ergonomi.

Belastningsskador
Belastningsskador har fått väldigt stor uppmärksamhet då de står för en väldigt stor del av de arbetsrelaterade skadorna. Ofta så särskiljer man mellan regelrätta belastningsskador och den sorts förslitningsskador som uppstår av lågintensivt men repetitivt arbete.

Förslitningsskador uppstår ofta när kroppens muskler och ligament belastas på felaktigt sätt eller överansträngs. De kan också orsakas av repetitiva rörelser, som att skriva eller intensiv användning av kontorsutrustning. En av de vanligaste typerna av belastningsskador är en ryggskada. Detta kan hända när någon vrider ryggen medan han lyfter något tungt eller bär något obekvämt, som en ryggsäck på ena axeln. Belastningsskador kan också inträffa i nacke, axlar, handleder, händer och armar.

Tungt arbete – Viktigt att tänka på
På många arbetsplatser så är tungt arbete och tunga lyft en vanligt förekommande del av arbetet. I dessa sammanhang är det särskilt viktigt att arbeta förebyggande genom att säkerställa god ergonomi och rätt förutsättningar för att arbetet ska fortgå. Särskilt då det ofta är det ihållande betungande fysiska arbetet som utgör det största riskmomentet.

Tungt arbete står på så sätt för en betydande del av de arbetsrelaterade skadorna. Genom att spendera lite extra mycket tid på hur man lägger upp det tunga arbetet kan man göra väldigt mycket för att minimera eventuella problem.

  • Säkerställ att det tunga arbetet inte blir för ihärdigt. Tungt arbete bör förekomma periodiskt.
  • Att säkerställa rätt förutsättningar för återhämtning är en nödvändighet om det tunga arbetet ska kunna fortgå.
  • Det tunga arbetet bör spridas ut över såväl personer som tid för att minimera risken att en liten grupp får axla långsiktig börda.
  • Vid tunga luft bör stor fokus ligga på att säkerställa tillgång på utrustning som förenklar och skapar rätt förutsättningar för ergonomiska lyft.
  • Skapa rätt förutsättningarna för informering och fortbildning gällande hur man på bästa sätt använder kropp och muskler för att undvika arbetsskador.

En viktig del av tungt arbete handlar om förebyggande åtgärder och att tillgodose tillgång på relevant information. Därför är det även ett kontinuerligt arbete där det är av stor vikt att regelbundet utvärdera arbetsplatsen för att säkerställa att ergonomin hålls hög.

Så arbetar våra muskler

Den mänskliga muskulaturen är ett komplext system av muskler, senor och ben. Musklerna ansvarar för rörelsen och senorna fäster muskeln vid benet. Musklerna är uppbyggda av många fibrer som gör att de kan dra ihop sig. Dessa fibrer kallas föga förvånande för muskelfibrer är. Muskelfibrer delas vanligtvis in i typerna långsamma och snabba. Snabba muskelfibrer har bättre potential för att generera explosiv kraft. Långsamma muskelfibrer har däremot högre potential att vara uthålliga, men är samtidigt väldigt beroende av intensiv syresättning för att generera energi.

Muskler är på så sätt vävnad som drar ihop sig för att producera rörelse. De består av en eller flera muskelfibrer omgivna av en bindväv som kallas endomysium. Varje muskelfiber är ett cylindriskt knippe av myofibriller, som är långa proteinsträngar som innehåller de sammandragande enheterna som kallas sarkomerer. Sarkomererna i myofibrillerna är primärt sammansatta av proteiner aktin och myosin. Aktin- och myosinproteinerna i varje sarkomer samarbetar med varandra för att producera en sammandragning som i sin tur skapar förutsättningar för muskelaktivitet. Processen inleds när en elektrisk impuls från en motorneuron når muskelcellen.

Även om denna process sker egenhändigt utan att vi egentligen behöver tänka på det, så är det oerhört viktigt med återhämtning för att processerna ska fungera. Därför är det väldigt viktigt att säkerställa att tung belastning inte blir för återkommande och ensidig. Att säkerställa god tid för återhämtning mellan fysiskt betungande aktiviteter skapar rätt förutsättningar för att minimera risken för skador.