Det du behöver veta om brandfarliga arbeten

Det du behöver veta om brandfarliga arbeten

Det du behöver veta om brandfarliga arbeten
Brandfarliga arbeten åsyftar i ett brett hänseende all sorts arbete där det finns en praktiskt påtaglig eller förhöjd risk för brand. Numera är detta däremot ett väldigt stort antal sorts arbeten, vilket gör att kunskap av brandrisk och brandhantering är ett måste när det gäller arbete inom ett stort antal branscher.

För att arbetets gång ska kunna fortlöpa på ett säkert sätt så är det däremot inte tillräckligt att enskilda personer har kunskap om hur man förhåller sig till brandfara. Tvärt om är det av högsta vikt att samtliga inblandade är väl införstådda med hur man hanterar risk för brand samt vilka åtgärder som krävs när brand väl har uppstått.

Att vara införstådd med de särskilda förutsättningarna för brandfarliga arbeten blir ett sätt att säkerställa trygga och säkra förutsättningar för alla inblandade. Ofta är det även obligatoriskt att leva upp till en viss lägsta nivå. Såväl när det kommer till försäkringar som lagstadgade krav.

Genom att delta i en kurs gällande arbete i brandfarliga utrymmen ser ni till att nå upp till alla de formella krav som gäller för att arbeta i brandfarliga utrymmen. Utfärdat certifikat lever upp till samtliga krav som ställs av försäkringsbolag och visar att ni är väl införstådd med det regelverk som gäller för brandfarliga arbeten.

Vad ingår i brandfarliga arbeten
En kurs i brandfarliga arbeten täcker allt som krävs för att leva upp till gällande krav och förväntningar. Det innefattar såväl teoretisk som praktisk kunskap och sträcker sig från det formaliserade regelverket till hur man på ett praktiskt sätt hanterar bränder.

Då riskerna med brandfarliga arbeten sällan går att helt och hållet förutspå så ingår även riskhantering som säkerställer rätt förutsättningar för att löpande utvärdera risker och konsekvenser. Denna praktiska fokusen skapar väldigt bra förutsättningar för att hantera alla situationer som uppstår när det kommer till brand.

Däremot är förhållandet till brandfarliga arbeten avsevärt mycket mer omfattande än bara allmän kunskap om brand.

  • Tillstånd krävs för den som är ansvarig för arbetet på plats. Det innebär att du som sysslar med totalentreprenad, eller som i egenskap av fastighetsägare anlitar någon för brandfarligt arbete, kan behöva tillstånd. Det är däremot möjligt att utse en tillståndsansvarig.
  • Kunskap och behörighet krävs för den som arbetar. Den som sysslar med brandfarliga arbeten ska vara väl införstådd med risker och ha kunskap av förebyggande åtgärder. Detta gäller både den som utför arbetet och den som agerar brandvakt för att säkerställa att brand inte uppstår.
  • Skyddsmaterial och utrustning för hantering av bränder ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Utrustningen ska även vara godkänd utifrån dess tilltänkta ändamål.
  • Larmmöjligheter är en nödvändighet. Samtliga personer som arbetar med brandfarliga ämnen ska ha möjligheten att larma räddningstjänst och brandkår om fara eller allvarlig risk för fara uppstår och inte kan hanteras på plats.

På så sätt är brandfarliga arbeten väldigt mycket mer omfattande än övriga arbeten. För att arbetets gång ska vara lagenlig och leva upp till de krav och förväntningar som råder är det därför ett måste att säkerställa fullgoda kunskaper och korrekt utfärdade certifieringar.

Säkerhet och brand
För arbeten som är brandfarliga är det väldigt viktigt att ha ett proaktivt förhållande avseende säkerhet. Särskilt då brandfarliga ämnen och brandfarliga arbetsmetoder i många fall bidrar till en drastiskt ökad risk för brand. Däremot kan man med kunskap och rutiner redan i ett tidigt skede säkerställa att risken för brand minimeras, och att de som arbetar på platsen inte utsätter sig själv eller andra för onödiga risker.

Då bränder kan resultera i så pass oväntat omfattande problem är brandmässig säkerhet en nödvändighet i alla lägen. Inte bara när det handlar om arbetets gång utan för att säkerställa att saker och ting i ett långsiktigt hänseende lever upp till förväntningarna.

Brandskydd och ändamålsenlig säkerhet utgör två av de allra största faktorerna för att en arbetsplats ska leva upp till de krav som lagar och förordningar numera ställer. När ni väljer att ta del av utbildning i brandfarliga arbeten så har ni tagit ett stort steg mot att inte bara bli certifierade, utan även uppnå högra säkerhet och brandskydd. Därför rekommenderas allt fler att säkerställa genomförd utbildning i brandfarliga arbeten. Speciellt i tider då kräver ständigt ökar och allt fler sorts arbeten och arbetsplatsen innebär ökad brandfarlighet.

Hur skyddar du dig mot brand
Att skydda sig mot brand när det kommer till brandfarliga arbeten skiljer sig ganska mycket åt från att skydda sig mot brand i hemmet. Speciellt då förutsättningar, material och områdeskontroll innebär helt andra möjligheter.

En viktig del av arbetet handlar om att möjliggöra säkert arbete och minimera risken för att brandfarliga situationer ska uppstå. Rutiner och en praktiskt tillämpbara handlingsplan är därför ett måste.

  • Arbetsplatsen ska vara väl lämpad för arbete. Det innebär att platsen ska vara väl städad och inte öka eventuella risker för brand.
  • Brandfarligt material ska hanteras på rätt sätt. Det innebär att forsla bort eller säkerställa att brandfarligt byggmaterial kan förvaras utan att öka risken för brand. I många fall kan det krävas väldigt speciell hantering.
  • Brandfarliga områden ska avspärras eller ha särskild tillgång på utrustning för att släcka bränder. Här är det även avgörande att säkerställa rätt tillgång på information.
  • Utrustning ska leva upp till de krav som råder. Särskilt när det handlar om utrustning som i sig ökar risken för brand. Regelbunden granskning är ett måste.

Att säkerställa skydd är ett ansvar som vilar på flera personers axlar. Även om det övergripande ansvaret alltid hamnar hos den som är tillståndsansvarig eller ansvarar för arbetet i egenskap av att vara arbetsgivare, så är det på många sätt och vis var och ens uppgift att möjliggöra att ens eget ansvarsområde sköts på ett tryggt och säkert sätt.

Genom att slutföra utbildning gällande brandfarliga arbeten säkerställer ni att alla inblandade får möjligheten att bidra till en säkra arbetsmiljö. Ofta ett måste för att de allt mer strikta kraven ska uppfyllas. Värt att komma ihåg är att arbetet med att möjliggöra säkerhet vid brandfarliga arbeten kräver väldigt hög nivå av individualisering.