Att arbeta i elverk och driftrum

Att arbeta i elverk och driftrum

Att arbeta i elverk och driftrum
Att arbeta med elverk samt el- och driftrum ställer särskilt höga krav på kunskap och rutiner för att motverka och hantera risker med el. Elanläggningar innebär nämligen såväl praktiska som lagstadgade krav avseende hur arbetet ska fortlöpa, arbetsgivarens ansvar samt anläggningens utformning.

För att kunna säkerställa efterlevnad av elsäkerhetslagstiftningen och se till så att arbetet utförs på ett säkert sätt är det avgörande att ha gedigen formell och praktisk kunskap. På så sätt ser man till att lagens krav på elsäkerhet uppfylls och att arbetets gång sker på ett sådant sätt att ansvarskedjan är tydlig och riskhantering ligger i fokus.

Elsäkerhet – Vad gäller?
Elsäkerhet är ett oerhört mångfacetterat begrepp vars innebörd på många sätt och vis skiljer sig åt beroende på sammanhanget. Vad det däremot alltid handlar om är att säkerställa att såväl människor som egendom inte drabbas av skador i samband med elarbete. Särskilt då felaktig hantering av el och elledningar kan leda till oerhört omfattande skador.

Vad som i många fall blir avgörande för hur man måste förhålla sig till elsäkerhet är huruvida det finns en elfara på en arbetsplats. Om det föreligger fara är det viktigt att det finns såväl en riskanalys som en ansvarig person som arbetar aktivt med elsäkerheten.

Även om det saknas elfara är det viktigt att säkerställa att det finns en konkret plan gällande hur man förhåller sig till elsäkerhet. För även om det inte råder en elfara i nutid så är det fullt möjligt att elfara uppstår under arbetes gång. Därför innebär elsäkerhet även ett proaktivt arbete vars mål ständigt är att minimera risken för elrelaterade skador och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för hög och tillförlitlig säkerhet.

Elektricitet är en av de viktigaste energikällorna i vår värld. Det används inte bara i våra hem, utan också i industrier, sjukhus och så vidare. Därför är det viktigt att känna till elsäkerhet. Men allt ifrån överbelastade kretsar, brutna kretsar och gnistor från trasiga ledningar till skadade nätsladdar och skadade pluggar kan utgöra elfaror. Kunskap om el och elnät är på så sätt en oerhört avgörande del av hur man säkerställer att faror inte uppstå, och att de risker som finns hanteras på rätt sätt utan att resultera i problem.

Elsäkerhetslagen
I Sverige så regleras en stor del av krav gällande elsäkerhet i Elsäkerhetslagen. Där tydliggörs såväl ansvarskedjan som hur egenkontrollen ska ske. Den nuvarande lagen ersatte en tidigare hundra år gammal lag, vilket är en tydlig indikation på hur viktigt elsäkerhet har ansetts vara i Sverige.

Syftet med lagen är att se till så att högsta möjliga elsäkerhet uppnås för att minimera risker för att skada uppstår på personer eller egendom. Lagens primära tillämpningsområde gäller starkströmsanläggningar vilka typiskt sett står för de allra mest påtagliga riskmomenten. Därför kräver denna sorts arbete särskild noggrannhet avseende säkerhetsplanering och utförande av arbete. En stor del av ansvaret för elsäkerheten hamnar på arbetsgivaren eller den som på egen hand och yrkesmässigt utför elinstallationsarbeten.

Samtidigt ställs en hel del krav på den som äger fastigheten där anläggningen finns. Därför gäller elsäkerhetslagen ibland ett stort antal personer. Och förståelse för dess tillämplighet är därför en nödvändighet. Lika så är det oerhört viktigt att se till så att rätt säkerhetsutrustning finns tillgänglig, samt att den används på ett ändamålsenligt sätt. Arbetet med att förebygga elfaror bör på så sätt vara heltäckande och innefatta hela arbetets gång.

Arbeta nära el-fara
Risk för el-fara kan uppstå i många olika situationer. Såväl när det gäller arbete i nära anslutning till elanläggningar som när man har att göra med starkströmsutrustning. Då regelbundet underhåll och service av ledningar och stationer är en viktig del av många elrelaterade arbeten så blir det ofta oundvikligt att arbete där det finns påtaglig risk för elfara. Därför är det oerhört viktigt att som arbetsgivare vara medveten om vilka situationer som utgör en risk, och hur man på bästa sätt förhåller sig till dem. Då kan man minimera riskerna och säkerställa att arbetet utförs på säkrast möjliga sätt.

Då säkerhetsarbetet kring elektricitet i många fall är lagstadgat så utgör det även en del av det rutinmässiga arbetet med arbetsmiljö och anställningsförhållanden. Att säkerställa fullgod förståelse och insikt om faror och säkerhetsarbetet kring el blir en nödvändighet. Genom att ta del av en utbildning i elsäkerhet får ni den kunskap och de färdigheter som finns för att i ett konkret hänseende förhålla sig till elektriskt arbete.

Det finns många olika typer av elektriska faror som kan skada skapa problem. Strömförande delar motsvarar varje komponent som har potential att bära ström eller spänning. De kan även bli strömförande trots att de för tillfället inte utgör en risk. Ljusbågsfel kan uppstå när en krets bryts, vilket orsakar en oavsiktlig elektrisk urladdning mellan två punkter i kretsen. Elektriska fält kan även bildas uppstår när det finns en skillnad i spänning mellan två punkter i kretsen och laddning byggs upp vid dessa punkter tills den blir tillräckligt stark för att leda till strömöverföring.

Att jobba under el-ledningar – Att tänka på
Att fokusera på elsäkerhet vid arbete i anslutning till kraftledning är oerhört viktigt. Särskilt då dessa elledningar kan utgöra en högst påtaglig fara för personer och egendom. Därför innebär säkerheten ett gemensamt ansvar som hamnar på såväl arbetstagare och arbetsgivare som anläggningsinnehavare.

Om inte arbetet sker med särskilt noggrannhet och eftertänksamhet kan arbetet utgöra en fara för ett stort antal personer. Att arbeta med elledningar innebär därför att man måste spendera särskilt med tid på planering för att säkerställa rätt förutsättningar för arbetets utförande. Genom att utbilda sig i elsäkerhetsfrågor så blir det rutinmässiga arbetet kring elsäkerhet naturligt, och det blir enklare för alla inblandade att leva upp till vad som förväntas av dem. Särskilt viktigt blir elsäkerhet för den som anställer eller annars ansvarar för elsäkerheten på plats. Samtidigt är det enligt lag en nödvändighet att leva upp till vissa lägsta krav avseende elsäkerhet.