Arbetsmiljömässiga krav på dig som har företag

Arbetsmiljömässiga krav på dig som har företag

Arbetsmiljömässiga krav på dig som har företag
En god arbetsmiljö anses numera vara en nödvändighet för att en arbetsplats ska vara väl fungerande. Det utgör även en viktig del av arbetet med att säkerställa bättre hälsa och förbygga att struktur och sociala förhållanden har en negativ inverkan på personerna som arbetar på plats.

Vad som är annorlunda nu jämfört med tidigare är att det ligger ett väldigt stort ansvar på arbetsgivare när det kommer till att säkerställa god arbetsmiljö. Därför är det arbetsgivarens uppgift att se till att arbetsplatsen lever upp till de för tillfället gällande krav på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Genom att delta i en utbildning om arbetsmiljö får ni de redskap som krävs för att på ett helhetsorienterat sätt säkerställa rätt förutsättningar för god arbetsmiljö. Ni får gedigen förståelse om de krav och förväntningar som råder. Med utgångspunkt i lagstadgade krav se vi till att ni får möjligheten att skapa en handlingsplan gällande arbetsmiljön som utgår ifrån era faktiska behov och förväntningar. Ett självklart sätt att förbättra sin både teoretiska och praktiska utgångspunkt.

Vad är arbetsmiljö
Arbetsmiljö är i grund och botten allt som påverkar miljön där människor arbetar. Begreppet omfattar den fysiska miljön, den sociala miljön och organisationsstrukturen, och täcker såväl ledning som medarbetare.

 • Möjligheten att faktiskt utföra arbetet. Arbetet ska kunna ske på ett sätt som innebär att uppgifterna går att utföra utan att kraven blir orimliga. Arbetsbelastningen får inte bara ohälsosamt stor.
 • Rättvis behandling. Alla på arbetsplatsen ska behandlas likvärdigt och rättvist, vilket innebär att ingen ska behöva uppleva negativ särbehandling.
 • Den organisatoriska miljön ska vara väl fungerade. Det innebär att ledning och styrning ska präglas av tydlig kommunikation och arbetsfördelning.
 • Sociala arbetsmiljön ska vara positiv och gynnsam. Samspel och samarbete ska uppmuntras och främjas.

Dessa faktorer kan ses som riktlinjer för vad som kännetecknar en god arbetsmiljö. Att sträva efter att realisera en arbetsmiljö som främjar alla är en viktig del av det löpande arbetet. I många fall leder det även till avsevärt mycket bättre produktivitet.

Förbättra din arbetsmiljö
Det finns många sätt att i ett praktiskt hänseende förbättra arbetsmiljön. Ofta handlar det om ett löpande och återkommande arbete som innebär en ständig justering och stegvis förbättring. Som arbetsgivare ligger stora förväntningar avseende detta återkommande arbete.

En del av arbetet med att förbättra arbetsmiljön handlar om att granska, utvärdera och bedöma vilka risker som finns i det nuvarande arbetsmiljön och vad som behöver åtgärdas för att riskerna ska motverkas. I och med detta finns det även många krav på vad en arbetsgivare ska ha koll på när det kommer till arbetsmiljö.

 • Hantera och förebygga en arbetsbelastning som är så stor att den blir ohälsosam. Ett viktigt sätt att undvika obalanser i arbetsfördelningen.
 • Säkerställa att det på arbetsplatsen inte sker särbehandling som upplevs kränkande. En oerhört väsentlig del av den sociala arbetsmiljön.
 • Skapa konkreta handlingsplaner och förhållningssätt som skapar rätt förutsättningar för långsiktigt god arbetsmiljö.

Att ha en tydlig målsättning i arbetet är väldigt viktigt då det förväntas att arbetsgivaren ska kunna säkerställa att en det tas aktiva steg mot att skapa en bra arbetsmiljö. Handlar det om större företag med tio eller fler anställda ska det även finnas skriftlig dokumentation gällande hur man förhåller sig till arbetsmiljön.

Saker att optimera i din arbetsmiljö
I det praktiska arbetet med att förbättra arbetsmiljön finns det en hel del saker att fokusera på. Avgörande är att arbetet handlar om praktiskt tillämpbara saker som faktiskt gör skillnad. I många fall handlar arbetet om att upprätta rutiner som bidrar till en bättre arbetsmiljö.

 • Skapa en konkret och tydlig strategi och målsättning för hur man planerar att förhålla sig till arbete kring arbetsmiljön samt hur miljön går att förbättra.
 • Utvärdera såväl strategin som målsättningen för att säkerställa att målen realiseras och att arbetet ständigt anpassas utifrån faktiska behov.
 • Fördela arbetsbelastningen på ett jämnt och rättvist sätt så att ingen arbetstagare får en ohälsosamt stor arbetsbelastning.
 • Säkerställa tydliga riktlinjer så att arbetstagarna vet vad som förväntas av dem.

Detta är bara några av de saker som är viktiga att förhålla sig till. Att ha ett proaktivt, tydligt och konkret sätt att se på arbetsmiljöfrågor är vad som är väsentligt. Däremot ställer rådande lagar och normer en del krav avseende hur formellt arbetet behöver vara. Därför är det viktigt att vara väl införstådd med vad som gäller vid arbetsmiljöarbete.

Vilka risker finns det inom arbetsmiljö
Det finns många risker med en dålig arbetsmiljö. Därför är det viktigt att ha ett arbete som fokuserar  på att möjliggöra en så positiv arbetsmiljö som möjligt. Detta påverkar såväl arbetstagare som ledning och är på så sätt en oerhört väsentlig del av det vardagliga arbetet.

 • Ohälsa hos arbetstagarna. Endera genom att den sociala arbetsmiljön är negativ eller genom att de får för ojämn arbetsbörda.
 • Risk för särbehandling. Om arbetsmiljön är dålig ökar risken för kränkande eller på annat sätt negativ särbehandling.
 • Otydliga krav och förväntningar. En viktig del av att säkerställa god arbetsmiljö handlar om att skapa tydliga krav och förväntningar.

En god arbetsmiljö behövs för att medarbetarna ska kunna arbeta på ett bekvämt och produktivt sätt. Om de inte är nöjda med sin arbetsmiljö kommer de inte att kunna ge sitt bästa. Därför anses bra arbetsmiljö numera vara en avgörande del av hur man säkerställer god produktivitet. På så sätt går det inte att bortse från hur avgörande det är att ständigt hålla arbetsmiljö i åtanke.

Genom att delta i en utbildning om bättre arbetsmiljö får ni den kunskap som krävs för att i ett konkret hänseende förebygga risker och skapa en konkret handlingsplan för bättre arbetsmiljö. Efter fullgjord utbildning får in ett intyg som visar att ni är väl införstådda med ansvarsfrågor och det praktiska arbetet kring arbetsmiljö.

I tider då det råder höga förväntningar på god arbetsmiljö och ett tydligt förhållande till arbetsmiljöfrågor är en gedigen utbildning i många fall ett viktigt första steg till en långsiktig hållbar arbetsmiljö som gynnar alla inblandade.