PUL, GDPR

Personuppgiftspolicy

Instruktörerna i Norden AB org.nr. 556993-9779,

är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Grundläggande principer

Instruktörerna i Norden AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband köp av tjänst/vara eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Läs mer om cookies nedan.

När sker behandling av personuppgifter?

Instruktörerna i Norden AB behandlar dina personuppgifter när du

  • Anmäler dig till att delta på våra utbildningar och seminarier
  • Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss i övrigt
  • Besöker Instruktörerna i Norden ABs webbplatser

Samtycke

Genom att använda Instruktörerna i Norden ABs webbplatser och övriga varor och tjänster godkänner du denna Personuppgifts- och cookiepolicy. Instruktörerna i Norden AB kan komma att ändra och/ eller uppdatera Personuppgifts- och cookiepolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa. 

När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig t.ex vid bokning genom att du accepterar avtalsvillkoren. innan personuppgifterna behandlas.

Registrerade uppgifter

De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras. Instruktörerna i Norden AB har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel att du är allergiker och önskar viss kost på en utbildning eller seminarium, förutsätter vi att du samtycker till att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB samlar in personuppgifter när du anmäler dig till våra utbildningar, beställer produkter, andra varor och tjänster, per telefon eller brev. De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal.

När du vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Andra ändamål med vår behandling av personuppgifter är att samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål, för att förbättra våra webbplatser, göra dem mer användarvänliga och kontrollera att de fungerar på avsett sätt. Sådan information samlas t.ex. in med hjälp av analysverktyg och cookies.

Utlämnande av personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till underleverantörer (t.ex. en it-leverantör som driftar våra datasystem). Våra underleverantörer får alltid underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Instruktörerna i Norden AB för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Instruktörerna i Norden AB överför inte personuppgifter till något land utanför EU/EES.

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför Instruktörerna i Norden AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet på en utbildning eller för att utföra beställningen. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Instruktörerna i Norden AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Instruktörerna i Norden AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Instruktörerna i Norden AB

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till vår Kundservice.