Instruerad Person - Icke elektriskt arbete

Instruerad Person - Icke elektriskt arbete

tag1,400.00 kr
Svenska

Information

Instruerad Person - E2 Icke elektriskt arbete

Utbildningen bygger på publikationen ”E-S-A Instruerad person 21 - E2 Icke elektriskt arbete E-2”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, E-B-R:s Kravdokument (KRAV 09:23) från 2023-10-16.

Instruerad Person som webbutbildning kan inte tillgodoräknas om man behöver ha EBR:kj41 Kabelförläggning, då behöver utbildningen göras lärarledd.

Den 1 oktober 2018 ersattes den tidigare utbildningen Tillträde 14 som bland annat innebar en förändrad tillträdeshantering. 

 

Energiföretagen har skickat in 2021-06-23 varumärkesregistrering till Patent- och Registreringsverket och de har nu patent endast på varumärkena ESA, EBR och så vidare, men inte på kurserna. Grunden till kursen bygger på svensk standard, se: SS-EN 50110-1 

 

Enligt elsäkerhetslagstiftningen och övriga lagar ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

 

Publikationen Instruerad Person är en anpassning av innehållet i bland annat  Grund och  Arbete och är tänkt att fungera som en anvisning för icke fackkunnig personal som ska utföra arbete i anslutning till en elanläggning där man tillämpar t.ex. E-S-A, vid arbete i ställverk och driftrum, för att uppfylla ovan ställda krav. Även personer med arbetsuppgifter som leder, planerar eller riskhanterar dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.  

 

Förkunskaper 

Inga förkunskaper krävs. 

 

För vem? 

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, t.ex. vid verksamhet i driftrum och ställverk. Alternativt att man utför arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare. 

Arbetsuppgifter kan vara Byggnadsarbeten, städning och målning i driftrum, montering av stängel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, rengöring mm. 

Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation. 

 

Del av Kursinnehållet 

– Lagstiftning och Elsäkerhetsanvisningar

– Elektriska faran 

– Funktioner (roller) i en organisation 

– Säkerhetsavstånd vid icke elektriskt arbete 

– Säkerhetsåtgärder 

– Riskhantering 

– Tillträdeshantering 

– Arbetsmetoder m.m. 

– Teoriprov 

 

Intyg & Certifikat 

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. 

 

Vad säger branschen? 

Branschkrav inom energibranschen att personal som arbetar på anläggningen ska ha godkänd utbildning. Utbildningen ska repeteras minst vart 3:e år. 

 

Vad säger lagen?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd: ELSÄK-FS 2006:1

Elsäkerhetslagen gällande: Elsäkerhetslag (2016:732)

Personalen ska ha kunskap om innebörden & konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd,
Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.